:/> Personalidat Anaclitodepressiva limiteII
Logo-Jaime-CaNellas-GALINDO-

Dr. Jaume Cañellas Galindo

PERSONALITAT ANACLITODEPRESSIVA LIMIT-II

 

Inici

Qui Som

On Estem

Contacta'ns

Articles

Links Relacionats

Castellano

Doctoralia

Dr. Jaume Cañellas Galindo TopDoctors España

Pulse para ver el Certificado de Web de Interés Sanitario

empresas

directorio de empresas

Directorio de Empresas de Psiquiatría

 

El que es considerarà més tard en l'adult en un diagnòstic retrospectiu com personalitat limit constitueix un grup "mut" aparentment normal en el nen. En efecte fins i tot si el primer traumatisme ha sobrevingut, es tracta d'un traumatisme purament econòmic no figurable, no representable, no fantasmatisable (fins i tot si correspon en l'altre a una "escena rica en contingut"). El seu impacte crea, com ho ha anotat BERGERET, una pseudolatència que en el nen no es distingeix fenomenològicament de la normalitat o d'una precocitat trivial. Creiem tanmateix en l'existència en el nen d'estats límits del qual donarem una definició força restrictiva. He exclòs en efecte d'aquest grup no només les entitats clíniques que una anàlisi estructural més precisa permet guardar o bé entre les psicosis, o bé entre les neurosis, però també les organitzacions psicosomàtiques caracterials i perverses que semblen constituir en el nen ben més que les revisions d'un tronc comú: estructures diferents inscrites molt aviat en el narcisisme primari (la falla correspon a un traumatisme molt precoç). Més que d'estats límits preferim parlar d'organitzacions indiferenciades de tipus anaclític. La unitat de grup no es troba al nivell de la nosografía clínica molt heterogènia, sinó de l'existència constant d'una falla del narcisisme.

És difícil saber si aquesta falla correspon a un traumatisme real, però el sistema defensiu que és constituït per omplir la falla permet sovint suposar-ne l'existència. En l'aspecte clínic s'anoten dos tipus de trastorns molt diferents, amb d'una part els retards afectius i d'altre part les disharmonies fixades aparentment no evolutives.

L'angoixa depressiva és sempre sota jacent, empenyent a la vegada un treball constant d'auto regulació narcisista i de dependència, de suport (etimologia d’anaclítica) sobre l'objecte.

Es tracta d'un diagnòstic estructural difícil, sovint diagnòstic d'evolució, o més aviat de no evolució. Un hi fa referència al mateix temps a la segona tòpica Freudiana (per a la part sana del Jo) i a la tòpica del narcisisme.

Una descripció dinàmica n'és difícil: la dimensió del conflicte és en efecte sovint quasi absent, i es pot localitzar només el treball continu efectuat per omplir o circumscriure més aviat la falla narcisista, en fer un "vacúol". Sembla doncs que allà, més que en un altre lloc, és una descripció purament econòmica que permet donar compte del cas: les catexis són heterogènies, en mosaic o en dos sectors.

Aquest nen depèn dels seus objectes als quals s'identifica de manera encara primària, molt centrípeta, sobre un mode d'incorporació sense poder integrar-los com objectes Edípics.

És en tals estructures que la falla narcisista imposa la projecció d'un Ideal del Jo arcaic i megalomaníac del qual la traducció clínica serà o bé la "transferència que idealitza" sobre pares transfigurats, o bé la constitució d'un Si grandiós i d'una transferència en mirall.

A conseqüència de la denegació de la sexualitat, de les representacions sexuals i de tot el que hauria pogut referir al conflicte edípic, els pares són considerats com equivalents un de l'altre, o llavors distingits segons un és dolent i l'altre bo, l'un dominant i l'altre dominat. En la mesura que no hi ha organització edípica pròpiament dita, no hi ha ansietat de castració i no tampoc d'angoixa de divisió, d'anihilació, de pèrdua de coherència de si en una dissolució de si mateix o en l'alienació psicòtic, però si una angoixa de pèrdua d'objecte : l'angoixa d´abandonament. El mecanisme essencial en les organitzacions anaclitodepressives-límits és la fenedura d'objecte i  la depressió anaclitica acompanyant de la regressió narcisista.

 Dr. Jaume Cañellas Galindo (2007)